Grosh @ Sportsmen's Tavern

Sportsmen's Tavern, 326 Amherst St, Buffalo, NY 14207